Vedtægter

Vedtægter for Stoholm Borgerforening

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Stoholm Borgerforening.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Stoholm. Foreningens adresse følger formandens adresse.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at gøre Stoholm til en attraktiv by, som kan tiltrække nye borgere, butikker og virksomheder samt at virke for Stoholms beboere ved at igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse – udadtil ved at være i kontakt med relevante myndigheder. Foreningen skal medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne. Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger og organisationer.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver husstand eller virksomhed, der har postadresse i 7850 Stoholm, eller som har tilhørsforhold til 7850 Stoholm, og som har lyst og vilje til at arbejde for/støtte foreningens formål.
Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
Stk. 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent samt eventuelle restancer til foreningen.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Fjends Folkeblad samt på Facebook.
Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden er gyldigt medlem, jævnfør § 3 stk. 3. Der kan stemmes ved fuldmagt; dog kan ingen som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end 1 medlem.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
11. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (min. én stemme over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Stk. 8. Til bestyrelsen kan kun vælges personer over 18 år, som har bopæl i 7850 Stoholm, og som er medlem af foreningen.
Stk. 9. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger, og indkaldelsen offentliggøres ved annoncering på foreningens sociale medier og om muligt i den lokale avispresse med angivelse af dagsorden.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af én bestyrelse på fem-syv medlemmer, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode og afgår skiftevis efter tur.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, er bemyndiget til at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver, samt træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Udvalgene refererer til bestyrelsen, og et eventuelt kommissorium skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, som tillige fører foreningens medlemsregister, der sammen med den øvrige bestyrelse påser, at foreningens midler anbringes i et pengeinstitut.
Stk. 4. Foreningens midler skal anvendes til foreningens drift samt bruges til at fremme foreningens formål.
Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, næstformand og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.
Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog ikke uden en generalforsamlingsbeslutning optage lån, købe, sælge eller pantsætte fast ejendom.
Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget med redegørelse fremgår af dagsordenen. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes fem uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. februar 2016.