Ekstraordinær generalforsamling vedtægtsændringer


Forslag til vedtægtsændring 2018.

§ 3. Medlemskreds.

Stk. 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent samt eventuelle restancer til foreningen.

Foreslås ændret til:

Stk. 3. Indmeldelse sker ved at men tilmelder sig og indbetaler via foreningens hjemmeside. Mobil Pay, indbetaling ved bankoverførsel eller kontant betaling, kan ske efter aftale med kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent samt eventuelle restancer til foreningen.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Foreslås ændret til:

Stk. 5. Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Betalt kontingent gælder for indeværende kalenderår.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Fjends Folkeblad samt på Facebook.

Foreslås ændret til:

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen kan også opslås på andre medier, så som Fjends Folkeblad og foreningens Face Book side.  Foreslåede vedtægtsændringer skal fremgå af opslaget på hjemmesiden.

Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden er gyldigt medlem, jævnfør § 3 stk. 3. Der kan stemmes ved fuldmagt; dog kan ingen som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end 1 medlem.

Foreslås ændret til:

Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der har indbetalt kontingent før generalforsamlingens påbegyndelse, jævnfør § 3 stk. 3. Der kan stemmes ved fuldmagt; dog kan ingen som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end 1 medlem.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget med redegørelse fremgår af dagsordenen. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes fem uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Foreslås ændret til:

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ændres på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft ved ændringsforslagenes godkendelse.

Stk. 3. Vedtægtsændringsforslag skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, på foreningens hjemmeside.