Seneste nyt om kloak- og områdefornyelse i Stoholm

Kloakarbejdet i Søndergade er afsluttet og der mangler kun slidlag der udlægges til foråret. 

Kloakarbejdet på P-pladsen bag Kornblomsten er afsluttet, de sidste rømninger og reguleringer af bund er godt i gang, så der kan udlægges bærelag. Den seneste frost har medført, at asfaltarbejdet først kan gennemføres i næste uge. Samtidig lægges asfalt på fortovsarealet foran Vestergade 1 og 3 samt arealet mellem de 2 bygninger. De eksisterende belægninger tages op kortets tid forinden. Når der er udlagt bærelag på P-arealet bliver der udført en midlertidig opstribning af P-båse. Dette er valgt, da pladsen først får slidlag og permanent opstribning til foråret.

 Kloakarbejdet i Vestergade mellem nr. 17 og 6 afsluttes i denne uge. Herefter reetableres kørebanen med grusbelægning.

 Kloakarbejdet i den vestlige ende af Vestergade bevæger sig langsom, men sikkert mod øst. Det er et udfordrende område – grundvand, mange andre ledninger i jorden, indkørsler (REMA og Spar) og vejtilslutninger (Iglsøvej og Vesterled). Det er målet at nå Vesterled inden gravearbejdet afsluttes og kørebanen reetableres senest fredag d. 7. december. Gravearbejdet genoptages efter nytår.

 Vestergade er således åben for gennemkørsel fra begge sider fra senest fyraften d. 7. december og indtil gravearbejdet i kørebanen genoptages efter nytår. I den periode hvor der ikke graves i Vestergade, vil den skiltede omkørsel ”blive lagt ned”.

 I løbet af december vil der i Vestergade blive arbejdet med tilslutning af stikledninger på strækninger hvor kloarken i vejarealet er udskiftet. Der vil i den forbindelse blive taget mest mulig hensyn til adgangsforholdene til butikker og beboelser.

 Byrådets godkendte d. 21. november ekspropriation af arealerne ved Odinvej. Afgørelsen om erstatningsbeløbet kan påklages indenfor 4 uger, men har ikke opsættende virkning for anlægsarbejdet.

Anlægsarbejdet starter arbejdet starter i uge 50. Arbejdet bliver etapeopdelt, så der hele tiden kan ske gennemkørsel – som udgangspunkt i begge retninger. 1. etape der gennemføres inden jul, er det nye vejforløb på ”krogrunden”. I den perioden bevares de eksisterende kørebaner på Nørregade og Odinvej.   

 Der vil i 2018 ikke ske kloakfornyelse på de nederste strækninger af Iglsøvej og Vesterled ud mod Vestergade. Dette er planlagt gennemført i løbet af januar måned.

 Der vil i 2018 ikke ske omlægning af det nordlige torv og sti mellem Odinvej og Vestergade. Dette er ligeledes planlagt gennemført i løbet af januar måned.

 Energi Viborg har afsluttet nedgravning af kabelrør til henholdsvis gadelys og julelys de steder hvor der i 2018 arbejdes med kloak- og områdefornyelse. Arbejdet genoptages efter nytår sammen med at kloak- og omr

Afsluttende slidlag og opstribning er planlagt gennemført primo maj 2019.

Ekstraordinær generalforsamling vedtægtsændringer


Forslag til vedtægtsændring 2018.

§ 3. Medlemskreds.

Stk. 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent samt eventuelle restancer til foreningen.

Foreslås ændret til:

Stk. 3. Indmeldelse sker ved at men tilmelder sig og indbetaler via foreningens hjemmeside. Mobil Pay, indbetaling ved bankoverførsel eller kontant betaling, kan ske efter aftale med kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent samt eventuelle restancer til foreningen.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Foreslås ændret til:

Stk. 5. Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Betalt kontingent gælder for indeværende kalenderår.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Fjends Folkeblad samt på Facebook.

Foreslås ændret til:

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen kan også opslås på andre medier, så som Fjends Folkeblad og foreningens Face Book side.  Foreslåede vedtægtsændringer skal fremgå af opslaget på hjemmesiden.

Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden er gyldigt medlem, jævnfør § 3 stk. 3. Der kan stemmes ved fuldmagt; dog kan ingen som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end 1 medlem.

Foreslås ændret til:

Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der har indbetalt kontingent før generalforsamlingens påbegyndelse, jævnfør § 3 stk. 3. Der kan stemmes ved fuldmagt; dog kan ingen som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end 1 medlem.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget med redegørelse fremgår af dagsordenen. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes fem uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Foreslås ændret til:

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ændres på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft ved ændringsforslagenes godkendelse.

Stk. 3. Vedtægtsændringsforslag skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, på foreningens hjemmeside.